Mina Piano Center 學生鋼琴演奏會

票價:憑邀請函入場

學生鋼琴演奏會

演出者介紹

Mina Piano Center 集體學生

演出活動詳細資訊

1575701896709.jpg

 購票聯絡資訊 - Mina Piano Center 02-29294123